trenerzy

Bierze­my odpowiedzial­ność za real­iza­cję celów, jakość szkole­nia, atmos­ferę pra­cy, sza­cunek dla Uczest­ni­ka i poufność powier­zonych nam danych.

m2 to Moni­ka i Marcin, dlat­ego oso­biś­cie odpowiadamy za efek­ty naszej pra­cy skon­cen­trowane na wspiera­niu Potę­gi Możli­woś­ci naszych Klientów.

Odtwórz wideo

Marcin Markowski

Jestem facyl­i­ta­torem „Advanced Facil­i­ta­tion Pro­gramme Pro­ces­sIce­berg” wg metody­ki Tonego Man­na,  cer­ty­fikat z Insti­tute of Lead­er­ship and Man­age­ment z Lon­dynu, jestem coachem Noble Man­hat­tan Coach­ing i cer­ty­fikowanym trenerem DISC.  Mam licencję AQR Inter­na­tion­al z obszaru Zin­te­growanego Mod­elu Przy­wództ­wa i Narzędzia Psy­chom­e­trycznego ILM72.

Pracu­ję jako Mod­er­a­tor Design Think­ing, ukończy­wszy kurs Design Think­ing Institute.

Jestem pasjonatem i prak­tykiem MBSR (Mind­ful­ness Based Stress Reduc­tion) po kur­sie wg metody­ki The Insti­tute for Mind­ful­ness-Based Approach­es w Niemczech.

Posi­adam cer­ty­fikat ukończenia „Kurs Pro­tokołu Dyplo­maty­cznego” Pol­skiego Insty­tu­tu Spraw Między­nar­o­dowych, jestem członkiem Pol­skiego Towarzyst­wa Psychologicznego.

Jestem przed­siębior­cą z 28 let­nim doświad­cze­niem, aktorem — absol­wen­tem Akademii Teatral­nej w Warszawie.

Prowadzę szkole­nia, warsz­taty, coachin­gi, men­tor­ing od 1997 roku, pon­ad 21 tysię­cy dni szkole­niowych dla kadry zarządza­jącej i kierown­iczej w obszarze doskonale­nia kom­pe­tencji efek­ty­wnych zespołów, lid­er­shipu, biznes part­nerów, zaawan­sowanej komu­nikacji wideo, train the trein­er, wys­tąpień pub­licznych, myśle­nia pro­jek­towego, facyl­i­tacji i moderowa­nia spotkań.

Moje tal­en­ty (TOP5 Gallup): Indy­wid­u­al­iza­c­ja, Bliskość, Maksy­mal­ista, Strateg, Wiara w Siebie.

monika zalewska

Jestem coachem Moc­nych Stron Gallup Clifton­Strengths, cer­ty­fikowanym Trenerem Zarządza­nia MATRIK, licencjonowanym kon­sul­tan­tem Men­tal Tough­ness oraz cer­ty­fikowanym trenerem DISC. Ukończyłam Pody­plo­mowe Stu­dia Prak­ty­cznej Psy­chologii Motywacji SWPS w Warszawie.

Jestem przed­siębior­cą z 15 let­nim doświad­cze­niem, aktorką – absol­wen­tką Akademii Teatral­nej w Warsza­w­ie i logope­dą – ukończyłam Akademię Ped­a­gogi­ki Spec­jal­nej im. Marii Grze­gorzewskiej w Warszawie.

Od 2005 r. prowadzę men­tor­ing dla biz­ne­su,  szkole­nia oraz indy­wid­u­alne pro­cesy coachin­gowe w obszarze budowa­nia pro­gramów tal­en­tów, motywacji, siły i odpornoś­ci psy­chicznej, wys­tąpień pub­licznych, efek­ty­wnej komu­nikacji zawodowej, zarządza­nia stre­sem, per­son­al brandin­gu  oraz wzmac­ni­a­n­iu kom­pe­tencji tren­er­s­kich Train the Trainer.

Moją pasją jest dra­ma i wyko­rzys­tu­ję ją w swoich pro­gra­mach szkole­niowych. Ukończyłam kurs dramy stosowanej Stop-Klat­ka oraz dwustop­niowy kurs dramy Ośrod­ka ASSITEJ.

Moje tal­en­ty (TOP5 Gallup): Poważanie, Strateg, Indy­wid­u­al­iza­c­ja, Maksy­mal­ista, Empatia.

Odtwórz wideo