rekomendacje

Dzięku­je­my naszym Klien­tom za zau­fanie, inspirację              i codzi­enne wyzwania.

Wasze rekomen­dac­je oblig­u­ją nas do dba­nia o najwyższą jakość naszej pracy.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Szkole­nia „Głos — jako narzędzie pra­cy” dla kon­trol­erów ruchu lot­niczego, zostały zre­al­i­zowane na wysokim poziomie mery­to­rycznym, spełniły nasze cele i oczeki­wa­nia. Uczest­ni­cy wysoko oce­nili przy­go­towanie i zaan­gażowanie tren­er­ki, Pani Moni­ki Zalewskiej, w szczegól­noś­ci jej otwartość, oraz chęć dzie­le­nia się wiedzą i bogatym doświadczeniem.

mBank S.A.

Doty­chcza­sowa współpra­ca była sprawdzianem wiedzy, jakoś­ci, pro­fesjon­al­iz­mu i zaan­gażowa­nia m2PM i tren­erów Marcin Markowskiego, Moni­ki Zalewskiej. Tren­erzy prowadzili zarówno szkole­nia, warsz­taty, kon­sul­tac­je indy­wid­u­alne dla pra­cown­ików wszys­t­kich poziomów w Banku od pra­cown­ików lin­iowych sprzedaży po najwyższą kadrę man­ager­ską. Wspier­ali również pra­cown­ików mBanku przy nie­s­tandar­d­owych pro­jek­tach jak udzi­ał w fil­mach szkole­niowych czy spek­tak­lu zre­al­i­zowanym pod­czas Dnia Klien­ta i mBanku.

 

Citibank@Work Department

m2 Potę­ga Możli­woś­ci deliv­ered a series of train­ings to man­age­ment of Cash Mngmt Divi­sion at Citi Hand­lowy in War­saw, but also to Citi­Women mem­bers. Look­ing at the top­ics you may think stan­dard train­ings as pro­vid­ed by many. I have been to many and these excelled in approach and pow­er of impact after­wards. It was the method that made all the dif­fer­ence how their exper­tise, pro­fes­sion­al­ism and know-how was trans­lat­ed into pow­er­ful per­for­mance that res­onat­ed for years, not only in these groups but also down into the organ­i­sa­tion. Per­son­al expe­ri­ence of the train­ers and their abil­i­ty to LISTEN made the dif­fer­ence. Old enough to be an author­i­ty and young enough to be enthu­si­as­tic and flexible.

- Mał­gorza­ta Prze­bindows­ka, Direc­tor Citibank@Work Department

Coca-Cola Hellenic Bottling Company

I had the plea­sure to work with Marcin on improv­ing my com­mu­ni­ca­tion skills. With his effec­tive, fit for the pur­pose, some­times sur­pris­ing meth­ods, sig­nif­i­cant progress could be achieved with­in a very short time. I real­ly rec­om­mend him.

- Tamas Ling, Strate­gic Busi­ness Con­troller
Heineken Hun­gary

Urząd m.st. Warszawa

Fir­ma m2 Potę­ga Możli­woś­ci zre­al­i­zowała dwud­niowe warsz­taty: Wys­tąpi­enia pub­liczne, Auto­prezen­tac­ja i wys­tąpi­enia pub­liczne, Auto­prezen­tac­ja dla kadry menedżer­skiej Urzę­du m.st. Warsza­wy w ramach II Edy­cji Pro­gra­mu roz­wo­jowego pod nazwą “Lid­er Zmi­any w Samorządzie Warsza­wskim”, łącznie przeszkolono 102 oso­by. Zre­al­i­zowane szkole­nia zostały wysoko oce­nione przez Uczest­ników, osiąg­nię­to w nich także określone w umowie z wykon­aw­cą wskaźni­ki jakoś­ciowe w zakre­sie oce­ny reakcji na szkole­nie i oce­ny pra­cy tren­era oraz przy­rost wiedzy.

Tren­erzy Prowadzą­cy szkole­nia — Pani Moni­ka Zalews­ka i Pan Marcin Markows­ki, wykaza­li sie pro­fesjon­al­izmem, dobrym przy­go­towaniem mery­to­rycznym oraz wysokim poziomem umiejęt­noś­ci oso­bistych, prak­ty­czną wiedzą i kul­turą osobistą.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.