POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Cookies

Poniższa Poli­ty­ka Cook­ies określa zasady zapisy­wa­nia i uzyski­wa­nia dostępu do danych na Urządzeni­ach Użytkown­ików korzys­ta­ją­cych z Ser­wisu do celów świad­czenia usług drogą elek­tron­iczną przez Admin­is­tra­to­ra Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Ser­wis — ser­wis inter­ne­towy dzi­ała­ją­cy pod adresem http:/www2/m2.lzstudio.pl

 • Ser­wis zewnętrzny — ser­wis inter­ne­towe part­nerów, usłu­go­daw­ców lub usłu­go­b­ior­ców Administratora

 • Admin­is­tra­tor — fir­ma Tomasz Soin LŻ Stu­dio, prowadzą­ca dzi­ałal­ność pod adresem: Klau­dyny 28/100, o nadanym numerze iden­ty­fikacji podatkowej (NIP): 1181949078, świad­czą­ca usłu­gi drogą elek­tron­iczną za pośred­nictwem Ser­wisu oraz prze­chowu­ją­ca i uzysku­ją­ca dostęp do infor­ma­cji w urządzeni­ach Użytkownika

 • Użytkown­ik — oso­ba fizy­cz­na, dla której Admin­is­tra­tor świad­czy usłu­gi drogą elek­tron­icz­na za pośred­nictwem Serwisu.

 • Urządze­nie — elek­tron­iczne urządze­nie wraz z opro­gramowaniem, za pośred­nictwem, którego Użytkown­ik uzysku­je dostęp do Serwisu

 • Cook­ies (ciastecz­ka) — dane tek­stowe gro­mad­zone w formie plików zamieszczanych na Urządze­niu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cook­ies wewnętrzne — pli­ki zamieszczane i odczy­ty­wane z Urządzenia Użytkown­i­ka przez sys­tem tele­in­for­maty­czny Serwisu

 • Cook­ies zewnętrzne — pli­ki zamieszczane i odczy­ty­wane z Urządzenia Użytkown­i­ka przez sys­te­my tele­in­for­maty­czne Ser­wisów zewnętrznych

 • Cook­ies sesyjne — pli­ki zamieszczane i odczy­ty­wane z Urządzenia Użytkown­i­ka przez Ser­wis lub Ser­wisy zewnętrzne pod­czas jed­nej sesji danego Urządzenia. Po zakończe­niu sesji pli­ki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cook­ies trwałe — pli­ki zamieszczane i odczy­ty­wane z Urządzenia Użytkown­i­ka przez Ser­wis lub Ser­wisy zewnętrzne do momen­tu ich ręcznego usunię­cia. Pli­ki nie są usuwane automaty­cznie po zakończe­niu sesji Urządzenia chy­ba że kon­fig­u­rac­ja Urządzenia Użytkown­i­ka jest ustaw­iona na tryb usuwanie plików Cook­ie po zakończe­niu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mech­a­nizmy skład­owa­nia i odczy­tu — Mech­a­nizmy skład­owa­nia i odczy­tu Cook­ies nie pozwala­ją na pobiera­nia jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z Urządzenia Użytkown­i­ka. Prze­niesie­nie na Urządze­nie Użytkown­i­ka wirusów, koni tro­jańs­kich oraz innych robaków jest prak­ty­cznie niemożliwe.

 • Cook­ie wewnętrzne — zas­tosowane przez Admin­is­tra­to­ra Cook­ie wewnętrzne są bez­pieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cook­ie zewnętrzne — za bez­pieczeńst­wo plików Cook­ie pochodzą­cych od part­nerów Ser­wisu Admin­is­tra­tor nie ponosi odpowiedzial­noś­ci. Lista part­nerów zamieszc­zona jest w dal­szej częś­ci Poli­ty­ki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Dane statysty­czne — Admin­is­tra­tor oraz Ser­wisy zewnętrzne wyko­rzys­tu­je pli­ki Cook­ie do zbi­ra­nia i przetwarza­nia danych statysty­cznych takich jak np. statysty­ki odwiedzin, statysty­ki Urządzeń Użytkown­ików czy statysty­ki zachowań użytkown­ików. Dane te zbier­ane są w celu anal­izy i ulep­sza­nia Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Admin­is­tra­tor współpracu­je z następu­ją­cy­mi ser­wisa­mi zewnętrzny­mi, które mogą zamieszczać pli­ki Cook­ie na Urządzeni­ach Użytkownika:

 • Google Ana­lyt­ics

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkown­ik może w dowol­nym momen­cie, samodziel­nie zmienić ustaw­ienia doty­czące zapisy­wa­nia, usuwa­nia oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Infor­ma­c­je o sposo­bie wyłączenia plików Cook­ie w najpop­u­larniejszych przeglą­dark­ach kom­put­erowych i urządzeń mobil­nych dostęp­na są na stron­ie: jak wyłączyć cook­ie.

 • Użytkown­ik może w dowol­nym momen­cie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pli­ki Cook­ie korzys­ta­jąc z narzędzi Urządzenia Użytkown­i­ka za pośred­nictwem którego Użytkowanik korzys­ta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ogranicze­nie zapisu i dostępu do plików Cook­ie na Urządze­niu Użytkown­i­ka może spowodować niepraw­idłowe dzi­ałanie niek­tórych funkcji Serwisu.

 • Admin­is­tra­tor nie ponosi żad­nej odpowiedzial­noś­ci za niepraw­idłowo dzi­ała­jące funkc­je Ser­wisu w przy­pad­ku gdy Użytkown­ik ograniczy w jakikol­wiek sposób możli­wość zapisy­wa­nia i odczy­tu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Admin­is­tra­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do dowol­nej zmi­any niniejszej Poli­ty­ki Cook­ie bez koniecznoś­ci infor­mowa­nia o tym użytkowników.

 • Wprowad­zone zmi­any w Poli­tyce Cook­ie zawsze będą pub­likowane na tej stronie.

 • Wprowad­zone zmi­any wchodzą w życie w dniu pub­likacji Poli­ty­ki Cookie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.