OFERTA

Wierzymy w Two­je możli­woś­ci!
Dzię­ki zau­fa­niu naszych Klien­tów wspier­amy ich w roz­wo­ju.
Rozu­miejąc oczeki­wa­nia rynku, nieustan­nie się rozwi­jamy. Ofer­u­je­my różnorodne rozwiąza­nia codzi­en­nych wyzwań zawodowych.

SZKOLENIA

Skuteczne szkole­nie to takie, które robi różnicę, czyli wprowadza zmianę. 

Daje możli­woś­ci dzi­ała­nia, myśle­nia oraz wpły­wa na postawę Uczestników.

Zaprasza­my na szkole­nia bazu­jące na doświad­cze­niu i potenc­jale Uczestników. 

Jako tren­erzy angażu­je­my Klien­tów do odważnego testowa­nia i uży­wa­nia nowych narzędzi, technik.

Nasza specjalizacja:

wystąpienia publiczne

komunikacja

budowanie zespołów

Design Thinking & facylitacja

siła, odporność psychiczna, stres

głos

marka

przywództwo

facylitacja

Facyl­i­tac­ja to narzędzia uni­w­er­salne dla man­agerów, pra­cown­ików, tren­erów. Wspiera skuteczność komu­nikacji, spotkań, pode­j­mowa­nia decyzji. „Sposób na dowodze­nie, bez prze­j­mowa­nia sterów” Ingrid Bens „Facil­i­tat­ing with Ease”.

Prowadz­imy również ses­je facyl­i­ta­cyjne w opar­ciu o metodykę Process Ice­berg. Skutecznym uzu­pełnie­niem do pro­ce­su rozwiązy­wa­nia prob­lemów jest stosowana przez nas metody­ka Design Think­ing.

rozpoznać problem i znaleźć rozwiązania

dostrzec możliwe opcje rozwiązań

podejmować decyzje

coaching

Wspier­amy Klien­ta w określa­niu celów, moty­wu­je­my do ich real­iza­cji i kon­sek­went­nego wdraża­nia rozwiązań.  Kluc­zowa jest dla nas wartość, jaką Klien­ci widzą pracu­jąc na swoich tal­en­tach i moc­nych stronach.

Leadership coaching

executive coaching

coaching interwencyjny (sytuacje kryzysowe)

business coaching

performance coaching

coaching kariery

coaching grupowy

diagnoza potencjału i doradztwo

Badanie Clifton Strengths­Find­er™ (test Gallu­pa) pozwala określić tal­en­ty, czyli nat­u­ral­ny potenc­jał i predys­pozy­c­je, które jako moc­ne strony stanow­ią obszary mis­tr­zost­wa osobistego.

Narzędzie wyko­rzysty­wane w roz­wo­ju, motywacji, zarządzaniu.

Badanie Siły i odpornoś­ci psy­chicznej Men­tal Tough­ness (MTQ48) 

Odporność Psy­chicz­na wg kon­cepcji Men­tal Tough­ness to cecha osobowoś­ci, która w dużym stop­niu deter­min­u­je, na ile skutecznie radz­imy sobie z wyzwa­ni­a­mi, stre­so­ra­mi i presją, nieza­leżnie od okolicznoś­ci (P. Clough, D. Strycharczyk).

MTQ48 to narzędzie, które moż­na wyko­rzys­tać w moty­wowa­niu, zarządza­niu oraz budowa­niu pewnoś­ci siebie i wewnętrznej siły.

Badanie Skutecznoś­ci Przy­wództ­wa – ILM72 

Test ILM72 umożli­wia rozwój orga­ni­za­cji i efek­ty­wnoś­ci dzi­ałań pra­cy menadżerów. To znakomite narzędzie nor­maty­wne bada­jące styl przy­wód­czy, które poma­ga zaplanować rozwój w zakre­sie przy­wództ­wa w każdej organizacji.

wydarzenia specjalne

wystąpienia motywacyjne

INNOWACYJNE WDROŻENIA

produkcja filmów

reżyseria wydarzeń specjalnych