CASE STUDY

Skupi­eni na pod­sta­wowym pyta­niu „PO CO”, angażu­je­my się w iden­ty­fikację potrzeb i zrozu­mie­nie celów Klien­ta. Moty­wu­ją nas konkretne efek­ty prowad­zonych dzi­ałań, doce­ni­ane przez Klien­tów. Zaprasza­my do poz­na­nia wybranych projektów.

Biznes Partner funkcji wspierających — finanse, IT, logistyka, hr

real­iza­c­ja dla:

Gru­pa Żywiec S.A., Jeron­i­mo Mar­tins, Europe­js­ki Fun­dusz Leasin­gowy S.A.

 • Biznes Part­ner­ing to postawa w fir­mie opar­ta na rozu­mie­niu biz­ne­su, wspiera­niu go, ale również w codzi­en­nym staw­ia­n­iu mu wyzwań.
 • Rola Biznes Part­nera to branie odpowiedzial­noś­ci za orga­ni­za­cję, pro­ces komu­nikacji, współpracę, zaangażowanie.
 • Budowanie kul­tu­ry firmy opartej na roli Biznes Part­nera zwięk­sza motywację do rozu­mienia i wspiera­nia biz­ne­su z per­spek­ty­wy eksper­ck­iej – IT, finanse, logisty­ka, zakupy, HR.
 • Kre­owanie roli pra­cown­ików funkcji wspier­a­ją­cych, wzmac­nia ich znacze­nie, markę i lojal­ność z organizacją.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

real­iza­c­ja dla:
Pol­s­ka Gru­pa Ener­gety­cz­na S.A., Urząd Mias­ta Stołecznego Warsza­wy, Gru­pa Żywiec S.A., Dan­foss Poland Sp. z o.o.
 • Kluc­zowa dla skutecznoś­ci komu­nikacji jest zmi­ana pode­jś­cia do wys­tąpień – przes­tańmy wys­tępować – zaczni­jmy rozmawiać.

 • To koniecz­na umiejęt­noś­ci w codzi­en­ność zawodowej i narzędzie budowa­nia mar­ki w organizacji.

 • Expo­sure budu­je auto­ry­tet, pozwala pokazać zaan­gażowanie, pasję i wyni­ki swo­jej pracy.

 • Wyko­rzys­tu­je­my najnowsze narzędzia i tech­ni­ki dos­tosowane do indy­wid­u­al­nych preferencji.

facylitacja, moderowanie spotkań

real­iza­c­ja dla:
Gru­pa Żywiec S.A., Pol­s­ka Gru­pa Ener­gety­cz­na S.A., mBank. 
 • Facyl­i­tac­ja to pro­ces moderowa­nia grupą, tak aby poszczególne oso­by zaan­gażowały się w real­iza­cję celu i iden­ty­fikowały w wypra­cow­any­mi rezultatami.

 • Pozwala zaplanować efek­ty­wne spotka­nia, uwzględ­ni­a­jąc różnorod­ność uczestników.

 • Pod­czas spotka­nia angażu­je uczest­ników, daje możli­wość akty­wnego udzi­ału w spotka­niu, bez wzglę­du na ich miejsce w hier­ar­chii, czy pref­er­enc­je komunikacyjne.

 • Wspiera zarządzanie grupą, budu­je zespoły świadome pro­ce­su i wyko­rzys­tu­jące swo­ją dynamikę inter­akcji pod­czas spotkań.

IMPROWIZACJA & DRAMA w BIZNESIE

real­iza­c­ja dla: 

mBank, Pol­phar­ma S.A., Gru­pa Żywiec S.A., Pol­s­ka Gru­pa Ener­gety­cz­na S.A.

 • Dra­ma stosowana (ang. applied dra­ma) to unikalna w Polsce meto­da akty­wnej, grupowej pracy.

 • Znaczą­co pod­nosi efek­ty­wność współpra­cy, motywacji, komu­nikacji zespołowej i menadżer­skiej. Poma­ga w rozwiązy­wa­niu kon­flik­tów i trud­nych sytu­acji w zespołach.

 • Dokonu­je zmi­an w obszarze postawy (a nie wyłącznie wiedzy i umiejętności).

 • Moty­wu­je do myśle­nia i zmi­any zachowań w trak­cie i po szkoleniu.

SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

real­iza­c­ja dla: 

mBank

 • Odporność psy­chicz­na to umiejęt­ność skutecznego radzenia sobie z wyzwa­ni­a­mi, ze stre­sem i z presją. Deter­min­u­je ona sposób reagowa­nia na trud­noś­ci zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 • Wzmac­ni­an­ie Odpornoś­ci Psy­chicznej przekła­da się na wzrost efek­ty­wnoś­ci i motywacji pracowników.

 • Lid­erzy z wysoką Odpornoś­cią Psy­chiczną budu­ją samodzielne i dojrza­łe zespoły.

 • Wyso­ka Odporność Psy­chicz­na pra­cown­ików to bardziej kreaty­w­na, odważ­na i elasty­cz­na firma.

komunikacja video

real­iza­c­ja dla: 

San­tander Bank Pol­s­ka (dawniej BZWBK), mBank S.A.

 • Komu­nikac­ja wideo to sper­son­al­i­zowany sposób kon­tak­tu i obsłu­gi Klienta.

 • Budowanie nowych stan­dard­ów komu­nikacji w obszarze obsłu­gi Klienta.

 • Przy­go­towanie dorad­ców i ekspertów online do real­iza­cji zadań w wyma­ga­ją­cych warunk­ach pra­cy przed kamerą.

 • Przy­go­towanie tren­erów wewnętrznych do wdraża­nia nowych pra­cown­ików wideo kontaktu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.