M2PM Logo

odkrywamy
twoją
potęgę możliwości

Kon­cen­tru­jąc się na prak­ty­cznych rozwiąza­ni­ach, doskon­al­imy kom­pe­tenc­je przyszłości:

komunikacja

krytyczne myślenie

kreatywność

współpraca

m2pm — KIM JESTEŚMY?

Sens naszej pra­cy uję­ty jest w słowach reży­sera Fed­eri­co Felliniego:

 „Ist­nieje­my tylko w tym, co robimy”. Dlat­ego jesteśmy tren­era­mi – dzię­ki zau­fa­niu naszych Klien­tów wspier­amy ich w roz­wo­ju. To pozwala nam rozwi­jać siebie i pra­cow­ać z pasją.

trenerami

inspirowany­mi codzi­en­nie przez wyzwa­nia naszych Klientów.

pasjonatami

racjon­al­nie pod­chodzą­cy­mi do potrzeb Klienta.

przedsiębiorcami

dostar­cza­ją­cy­mi prak­ty­czne rozwiąza­nia dedykowane dla człowieka i firmy.

partnerami

skon­cen­trowany­mi na real­iza­cji celów Klienta.

OFERTA

Anal­izu­jąc rynek wierzymy, że to, czego potrze­bu­je dzisiejszy biznes, to świadome budowanie mar­ki opartej na wiary­god­noś­ci, aut­en­ty­cznoś­ci i spójnoś­ci. Dlat­ego wspier­amy lid­erów, menadżerów, sprzedaw­ców, tren­erów oraz całe zespoły w komu­nikacji, motywacji, przy­wództwie i roz­wo­ju oso­bistym.  Korzys­tamy ze swo­jego 20 let­niego doświad­czenia w biz­ne­sie oraz z sprawd­zonych narzędzi m.in. Process Ice­berg (facyl­i­tac­ja), Design Think­ing, Men­tal Tough­ness, Badanie Skutecznoś­ci Przy­wództ­wa, Coach­ing Moc­nych Stron (Tal­en­ty Gallu­pa).

Tech­ni­ki i narzędzia dobier­amy adek­wat­nie do człowieka, jego potrzeb i określonych celów.

CASE STUDY

Jakość to kry­teri­um naszych dzi­ałań, szkoleń, kon­sul­tacji, doradztwa.

Pode­j­mu­je­my się zlece­nia tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zapewnić oczeki­wany przez Klien­ta efekt.

MARCIN MARKOWSKI

Kon­sek­went­nie szukam opty­mal­nej dro­gi roz­wo­ju Klien­ta. Uważny na potenc­jał i potrze­by człowieka, łączę je z cela­mi orga­ni­za­cji. Odważnie wyko­rzys­tu­ję tech­ni­ki tak, żeby wspier­ały pro­ces doskonale­nia i zapew­ni­ały mierzalne efek­ty. Pasjonu­je mnie udowad­ni­an­ie sobie i Klien­towi, że „niemożli­we” to po pros­tu obszar, którego jeszcze nie spróbowal­iśmy. A granice są wyłącznie w naszym postrze­ga­niu siebie i wyzwań wokół. 

MONIKA ZALEWSKA

Głęboko wierzę, że mis­ja rodzi się w miejs­cu, gdzie spo­tyka­ją się nasze tal­en­ty i potrze­by. Moja pra­ca pole­ga na odkry­wa­niu potenc­jału moich Klien­tów, po to, by mogli dzielić się z inny­mi tym, co w nich najlep­sze. W ten sposób budu­ją oni swo­ją sil­ną markę zawodową. 

rekomendacje

Opinia Klien­ta jest dla nas wskazówką do dal­szego roz­wo­ju. Uznanie rodzi poczu­cie zobow­iąza­nia i dba­nia o jakość naszych usług.

Uczest­ni­cy wysoko oce­nili przy­go­towanie i zaan­gażowanie tren­er­ki, Pani Moni­ki Zalewskiej, w szczegól­noś­ci jej otwartość, oraz chęć dzie­le­nia się wiedzą i bogatym doświadczeniem.

I have been to many and these excelled in approach and pow­er of impact after­wards. It was the method that made all the dif­fer­ence how their exper­tise, pro­fes­sion­al­ism and know-how was trans­lat­ed into pow­er­ful per­for­mance that res­onat­ed for years, not only in these groups but also down into the organisation.

Doty­chcza­sowa współpra­ca była sprawdzianem wiedzy, jakoś­ci, pro­fesjon­al­iz­mu i zaan­gażowa­nia m2PM, tren­erów Marci­na Markowskiego i Moni­ki Zalewskiej.

KONTAKT

odkrywamy
twoją
potęgę możliwoścI

Marcin

Moni­ka

+48 607 505 502

+48 502 251 817

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.